แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553
 จังหวัดตรัง

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)

        สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   เมืองแห่งการเรียนรู้  พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

พันธกิจของจังหวัด

        2.1 การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
        2.2 การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
        2.3 การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
        2.4 การบริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ
        2.5 การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

        1. เป้าประสงค์
            1.1 เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
            1.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

        2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น (ปลูกใหม่)

2,500  ไี้ร่

2. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์มน้ำมันเฉลี่ย/ไร่/ปี

3,000 กก.

3. ผลผลิตปศุสัตว์ (โคเนื้อ)  เพิ่มขึ้น

1,000  ตัว

4. จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ยื่นคำขอและได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน

75  ฟาร์ม

5. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

750  ฟาร์ม

6. จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

20  สถานประกอบการ

7. ร้อยละของจำนวนแปลงผลิตพืช ที่ยื่นขอและได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP

ร้อยละ 10

8. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ระดับ 3

9. ร้อยละมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันที่รวบรวมผ่านสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

10. ร้อยละมูลค่าผลผลิตยางพาราที่รวบรวมและแปรรูปผ่านสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2

11. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยื่นขอและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร้อยละ 40

12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร้อยละ 5

13. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 30

14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้านำเข้า - ส่งออก ที่ผ่านด่านศุลกากร

ร้อยละ 2

        3. กลยุทธ์
                3.1 เสริมสร้างการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
                3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
                3.3 พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งพิงธรรมชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาการผลิตและการแปรรูป
                3.4 พัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
                3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
                3.6 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

        1. เป้าประสงค์
            1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
            1.2 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
            1.3 มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศน์พื้นที่แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยว
            1.4 มีการวางแผนและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

        2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน

3  แห่ง

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

ร้อยละ 10

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

ร้อยละ 5

4. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการวิจัยและพัฒนา

3  แห่ง

5. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการวางแผนและจัดทำผังเมือง

4  แห่ง

6. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำ

ปีละ 2 แห่ง 
หรือความยาวปีละ 400 เมตร

7. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ปีละ  2  แห่ง

        3. กลยุทธ์
            3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ
               3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการท่องเที่ยว
               3.3 กำหนดให้มีงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
               3.4 พัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
               3.5 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
               3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกับท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
               3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเกษตรอย่างยั่งยืน และจัดทำผังเมืองให้ครบทุกพื้นที่
               3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำลำคลอง
               3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
               3.10 ชุมชนมีหน้าที่ฟื้นฟูทรัพยากรระบบนิเวศทุกระบบ

    ยุทธศาสตร์ที่  3    ส่งเสริมให้เป็นเมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มีคุณภาพ

        1. เป้าประสงค์
            1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
            1.2 ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง
            1.3 มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำรงชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            1.4 เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ/คุณธรรม

        2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้าน น่าอยู่ (มีความปลอดภัย, มีมาตรการป้องกันภัย, มีสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ร้อยละ  70

2. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

ร้อยละ  60

3. ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการดูแลรับผิดชอบตามเกณฑ์ของกฎหมายแรงงาน เทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ  60

4. ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนและนอกวัยเรียน ได้รับการศึกษาเรียนรู้

ร้อยละ  80

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน / หมู่บ้านที่ได้รับการดูแลตามหลักเกณฑ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้อยละ  2

        3. กลยุทธ์
   
           
3.1 พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและมีระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสม
                3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย โดยมีทั้งมาตรการป้องกันและรักษาโรคภัย
                3.3 ส่งเสริมและดูแลแรงงานในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การมีงานทำ ความปลอดภัย สวัสดิการ และการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนการประกันสังคม
                3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียน นอกวัยเรียนได้มีการศึกษาเรียนรู้เต็มพื้นที่ โดยเน้นคุณภาพและคุณธรรม
                3.5 ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านการสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามสมควร

ยุทธศาสตร์ที่  4    การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

        1. เป้าประสงค์
            1.1 หน่วยงานและองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
            1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานและองค์กร
            1.3 การบริหารจัดการของส่วนราชการและภาคประชาชนมีความโปร่งใส

        2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ  90

2. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ระดับ  5

3. ร้อยละของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่เข้าสู่กระบวนการประเิมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ  100

4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละ  60

        3. กลยุทธ์
   
           
3.1 พัฒนาศูนย์บริการร่วม
                3.2 พัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน
                3.3 เตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองค์กรเพื่อเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
                3.4 ประกาศรับรองผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด
                3.5 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดตรัง
                3.6 ส่งเสริมประชาคมการเรียนรู้และการสื่อสารสาธารณะ
                3.7 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน
                3.8 การประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงพื้นที่