ตำบลนาโยงใต้
อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์    ปูนขาว
ผู้ผลิต    กลุ่มอาชีพทำปูนขาว
ภาพผลิตภัณฑ์  
สถานที่    หมู่ที่  4  ต.นาโยงใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7524-2290
ประวัติความเป็นมา     ปูนขาวทำการผลิตกันมากกวา  50  ปี  เดิมต่างคนต่างทำทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มผลิตโดยตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  1  คณะ  15  คน  สมาชิก  32  คน  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลักษณะการใช้งาน    ใช้บำบัดน้ำเสีย, ฆ่าเชื้อโรคในบ่อกุ้ง, ใช้ในการก่อสร้าง, ดับกลิ่นจำหน่าย
สถานที่จำหน่าย    ที่ทำการกลุ่ม  ตามใบสั่งและจังหวัดใกล้เคียง
ราคาที่จำหน่าย    กิโลละ  12  บาท  บรรจุถุงละ  10  กิโล  หรือตามสั่ง