ตำบลน้ำผุด
อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์    กล้วยแปรรูป
ผู้ผลิต    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำผุด  บ้านปลวกล้วน   หมู่ที่ 10
ภาพผลิตภัณฑ์  
สถานที่    143/1   หมู่ที่  10  ต.น้ำผุด  อ.เมือง  จ.ตรัง  
ประวัติความเป็นมา     เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2530  ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน  25  คน  กิจกรรมที่มีความก้าวหน้าคือ  การแปรรูปผลผลิตเกษตร  ได้แก่  การทำกล้วยฉาบจากกล้วยหักมุก  กล้วยไข่  กล้วยน้ำว้า  และการทำกล้วยกวน  และอื่น ๆ ตามฤดูกาลที่มีวัตถุดิบ  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยม  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง  และต่างจังหวัด  คือ  กล้วยหักมุกฉาบ  ปัจจุบันมีการผลิตเพิ่มขึ้น  และขยายเป็นธุรกิจขนาดย่อม
ลักษณะการใช้งาน    ใช้รับประทานเป็นของขบเคี้ยว  เป็นของฝาก
สถานที่จำหน่าย    ทั้งในและต่างจังหวัด
ราคาที่จำหน่าย    ถุงละ  20  บาท