ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์    เทริดมโนราห์
ผู้ผลิต    นายประเทือง   สัจบุตร 
ภาพผลิตภัณฑ์         
สถานที่    183   หมู่ที่  4  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง  โทร. 0-7529-9733
ประวัติความเป็นมา    การรำมโนราห์เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นิยมกันแพร่หลายในชุมชนชนบท  ภาคใต้ในอดีต  ขณะที่การรำเทริดมโนราห์ก็ได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในครอบครัว  ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่มผู้สนใจฝึกฝนการรำเทริดมโนราห์  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ได้รับการสืบทอดไว้ต่อไป และเป็นการสร้างเสริมรายได้และการมีงานทำให้กับผู้สนใจได้อีกทางหนึ่ง
ลักษณะการใช้งาน   ใช้ในการแสดงมโนราห์พื้นบ้านและสมัยใหม่
สถานที่จำหน่าย   183  ม.4  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง 
ราคาที่จำหน่าย   3,000  บาท