ตำบลในควน
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
ผู้ผลิต   กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน
ภาพผลิตภัณฑ์  
สถานที่   หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง
ประวัติความเป็นมา    ปี 2532  คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านหนองขอน  ไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  อ.เมือง  จ.พัทลุง  เห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมในครัวเรือนได้และใช้วัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้  จึงกลับมารวมกลุ่มจำนวน  15  คน  ของบประมาณและวิทยากรฝึกอบรมทั้งเครื่องมือ  ปัจจุบันมีผู้ผลิตเป็นอาชีพ  จำนวน  12  คน
ลักษณะการใช้งาน   ของใช้และของโชว์
สถานที่จำหน่าย   กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน  หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง 
ราคาที่จำหน่าย   ราคา  20 - 500  บาท