ตำบลเขากอบ
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์    ไม้เทพธาโร
ผู้ผลิต    กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้เทพธาโร  
ภาพผลิตภัณฑ์  
สถานที่   78/2   หมู่ที่  1  ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7523-3082
ประวัติความเป็นมา    ไม้เทพธาโร  ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  "ไม้จวงหอม"  เป็นไม้ยืนต้นประเภทเนื้ออ่อน  ลำต้นตั้งตรงมีขนาดใหญ่  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีแก่นที่แข็งและกลิ่นหอม  คนสมัยก่อนนิยมนำส่วนต่าง ๆ มาเป็นสมุนไพร  ปัจจุบันไม้เทพธาโรค่อย ๆ หมดไป  คงเหลือไว้เพียงพอซึ่งเป็นแก่นไม้ฝังกลบอยู่ใต้ผิวดิน  ต่อมาชาวบ้านได้มีความคิดนำแก่นไม้มาแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ
ลักษณะการใช้งาน    เป็นของที่ระลึก  ใช้ตกแต่งประดับบ้านเรือนหรือสถานที่ทำงาน
สถานที่จำหน่าย     78/2  หมู่ที่  1  ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง
ราคาที่จำหน่าย    ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายในการแกะสลัก