ผ ล ดี   ผ ล เ สี ย

ของการนำพื้นที่เข้าบรรจุไว้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ ไซท์ (Ramsar Site)

ผลดี

นอกจากนี้ประโยชน์อื่นที่ชุมชนได้รับจากพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ได้แก่

ประโยชน์ทางตรง ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ

                    «  เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ เป็นแหล่งให้เนื้อไม้ ไม้ฟืน พืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากไม้
  
                 « เป็นแหล่งทรัพยากรพืชและสัตว์ป่า
                    «
เป็นแหล่งทรัพยากรการเกษตร เป็นแหล่งพืชอาหารสัตว์ และเป็นแหล่งพื้นที่เกษตรกรรม
                    «
เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำ เป็นแหล่งกักน้ำ
                    « เป็นแหล่งทรัพยากรประมง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งวางไข่ เลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์น้ำ

                ประโยชน์ทางอ้อม ที่เป็นบทบาทหน้าที่ของพื้นที่ชุ่มน้ำ  คือ
                 
  « วยป้องกันรักษาชายฝั่งทะเล ชายคลอง ช่วยปะทะลมพายุ กระแสน้ำ คลื่น ลดการพังทลาย
                    « ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ
                    « 
เป็นแหล่งกักเก็บธาตุอาหาร พืชพรรณในพื้นที่ชุ่มน้ำช่วยดูดซับธาตุอาหาร
                    «  เป็นแหล่งนันทนาการ ท่องเที่ยว
                    «  เป็นแหล่งกักเก็บตะกอนและสารพิษ

ผลเสีย

                ไม่มีผลเสีย จากการนำพื้นที่เข้าบรรจุไว้ในทำเนียบพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เพราะหลักการจัดการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นไปตามความเหมาะสมของระบบนิเวศ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อขอบเขตของพื้นที่ทางกายภาพ และไม่มีข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพียงแต่ต้องคำนึงถึงหลักการสากล หรือ หลักการที่นานาประเทศทั่วโลกใช้ คือ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใช้ได้ตลอดไป เช่น การจับปลาโดยไม่ใช้ระเบิดหรือเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ อันเป็นการทำลายแหล่งประมงของชุมชนในระยะยาว หรือมีการสร้างกฎกติการ่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากร เป็นต้น