ที่มาและความสำคัญของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
พื้นที่ศึกษา
ขอบเขตการดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทำไม...ต้องเสนอ...แรมซาร์ไซท์
ผลดี ผลเสียของโครงการ