ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม  (ส่วนราชการส่วนกลาง)

ลำดับที่

ส่วนราชการ / สถานที่ตั้ง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
ที่ทำงาน ที่บ้าน มือถือ

1.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (ชั้น 1)
ถ.พัทลุง  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายประยูร  หนูสุก
ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
0 7521 7585-6  0 7521 2936 0 9973 9833

2.

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
ถ.หนองยวน  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
น.ส.สุนทรี   สังข์อยุทธ์
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
0 7521 2504 0 7521 4747 0 9972 0782

3.

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
ถ.หนองยวน  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
น.ส.พรทิพย์  โพธิ์ทอง
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ตรัง

0 7521 5450

0 7267 0710