ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
สำนักนายกรัฐมนตรี  (ส่วนราชการส่วนกลาง)

ลำดับที่

ส่วนราชการ / สถานที่ตั้ง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงาน ที่บ้าน

มือถือ

1.

สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์  ช่อง 11 จังหวัดตรัง
ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายธีรพงศ์   เพชรรัตน์
หัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์  ช่อง 11 จังหวัดตรัง
0 7528 4171 0 7522 1184 0 6945 7868
0 1898 3802

2.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
ถ.ตรัง-สิเกา  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นางวรรณี   สมพืช
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
0 7521 3010 0 7521 3010  0 1898 3759