ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
กระทรวงพาณิชย์  (ส่วนราชการส่วนกลาง)

ลำดับที่

ส่วนราชการ / สถานที่ตั้ง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
ที่ทำงาน ที่บ้าน มือถือ

1.

สำนักงานประกันภัยจังหวัดตรัง
28  ถ.วิเศษกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
น.ส.กรณิศ   บุญช่วย
หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดตรัง
0 7521 4012
0 7522 2613
   0 1174 8934
0 9390 6212

2.

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
28  ถ.วิเศษกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายชัยพร   หนูฤกษ์
หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
0 7522 3076    0 9973 9742 

3.

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง
28  ถ.วิเศษกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายวัชระ   ต่างใจ
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง
0 7521 5107   0 9973 9773