กระทรวงมหาดไทย

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
อบจ.ตรัง
 เทศบาลนครตรัง  
 สำนักงานประปาตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง
 อบต.เขากอบ  
อบต.น้ำผุด  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  สนง.ประมงจังหวัด
  สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัด
โครงการชลประทานตรัง
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง

กระทรวงคมนาคม

สนง.ขนส่งจังหวัด
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาตรัง

กระทรวงการคลัง

สนง.สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
สนง.ธนารักษ์พื้นที่ตรัง  

กระทรวงพาณิชย์

สนง.พาณิชย์จังหวัด

 

สนง.การค้าภายในจังหวัด
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง
สนง.ประกันภัยจังหวัด

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลตรัง  

กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัด

กระทรวงแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัด
สนง.จัดหางานจังหวัด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สนง.ประกันสังคมจังหวัด 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
มอ.ตรัง
ม.รามคำแหง ตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ม.ราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3  

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  
สถานีตำรวภูธรอำเภอย่านตาขาว  
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง  

หน่วยงานอิสระ

ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง