คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง

       ตัวชี้วัด ปี 2554

        ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ "ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ"

        แบบฟอร์มรายงานผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน

        แบบฟอร์มรายงานผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน

        การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรัง ปี 2552

        ปี 2547

        ปี 2548

        ปี 2549

        ปี 2550

        ปี 2551

        ปี 2552

  

     

        รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำรับรองปีงบประมาณ 2552 

  

        คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554 

        คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552 

แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ของสำนักงานจังหวัดตรัง

 

แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551

ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2551
ของสำนักงานจังหวัดตรัง

ฟอร์มคำรับรอง  คำรับรอง
ฟอร์มเอกสารประกอบ_1  เอกสารประกอบ 1
ฟอร์มเอกสารประกอบ_2  เอกสารประกอบ_2
ฟอร์มเอกสารประกอบ_3  เอกสารประกอบ_3
ฟอร์มเอกสารประกอบ  4  เอกสารประกอบ  4
ฟอร์มสรุปผล 12 เดือน  สรุปผล 12 เดือน

 

 

แบบฟอร์มการเขียนรายงานตามคำรับรอง  (SAR)

ตัวอย่างการเขียนรายงานตามคำรับรอง  (SAR)  

แบบฟอร์มรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวอย่างการเขียนรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ ตัวอย่างการเขียนรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ
แบบฟอร์มรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวอย่างการเขียนรายงานสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและขั้นตอนการดำเนินงาน

 

Template ตัวชี้วัดบังคับจังหวัด

 

แบบฟอร์มการเขียนรายงานตามคำรับรองของ อปท.

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

แบบฟอร์มการรายงานตามคำรับรอง  (SAR)  

ปก สารบัญ
สารบัญ รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (รายตัวชี้วัด)
ใบแทรก รายงานสรุปการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
วิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์  
กรอบการประเมิน  
รายละเอียดตัวชี้วัด  

Power point การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ อปท. (6 มิ.ย.51)