ประชากรจังหวัดตรัง  ปี  2553 

 

จำนวนประชากรจังหวัดตรัง     (ข้อมูล  ณ  วันที่   31  มีนาคม 2553)

 

อำเภอ

ระยะทาง (ก.ม.)

พื้นที่
(ตร.กม.)

อบต.

จำนวน
ตำบล

เทศบาล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวน
บ้าน

ราษฎรชาย

ราษฎรหญิง

รวม
ราษฎร

อำเภอเมือง

-

529.10

13

15

3

121

54,058

72,357

79,221

151,578

อำเภอกันตัง

24

561.21

13

14

1

83

24,035

42,188

42,482

84,670

อำเภอปะเหลียน

44

716.99

10

10

2

86

18,595

32,169

32,933

62,434

อำเภอย่านตาขาว

22

470.09

8

8

1

67

17,720

30,687

31,747

65,102

อำเภอสิเกา

33

525.86

5

5

2

40

11,324

18,159

17,850

36,009

อำเภอห้วยยอด

28

773.77

16

16

3

133

28,361

45,586

46,410

91,996

อำเภอวังวิเศษ

60

453.48

5

5

1

68

12,500

20,513

20,629

41,142

อำเภอนาโยง

12

164.52

6

6

1

53

12,446

21,104

22,005

43,109

อำเภอรัษฎา

57

229.53

5

5

1

50

9,073

13,701

13,903

27,604

อ.หาดสำราญ     

59

217.57

3

3

-

22

3,964

8,068

7,897

15,965

รวม

-

4,642.12

84

87

15

723

192,076

304,532

315,077

619,609

ที่มา  สำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง 

 

                                                      

 

   ปี 2550 ปี 2549  ปี 2548 ปี 2547  |  ปี 2546  |  ปี 2545  |  ปี 2544 |