การแข่งขันจัดทำบอร์ดนิทรรศการยาเสพติด

 

การประกวดเรียงความ

 

 

การประกวด  Dancer

  

  

  

 

     

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  (นายนเรศ  จิตสุจริตวงศ์)

กล่าวเปิดงานและกล่าวปฏิญาณตน

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  (นายอานนท์  มนัสวานิช)

กล่าวรายงานวันต่อต้านยาเสพติด

 

 

 

ข้าราชการ  ประชาชน  และผู้ประสานพลังแผ่นดิน

ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด

 

      

 

 

        

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรียงความ วาดภาพ นิทรรศการ

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด  Dancer

 

 

 

 

การออกกำลังกายแบบโยคะ

 

 

 

การแสดงดนตรีของนักเรียน-นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

การเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

รับสมัครสมาชิกผู้ประสานพลังแผ่นดินและ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด