คำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  ที่ ๑๔ /๒๕๔๖
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในช่วงสถานการณ์สงคราม
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก

คำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๑๔ /๒๕๔๖
เรื่องแนวทางการปฏิบัติในช่วงสถานการณ์สงคราม
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก

        ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และคำสั่งที่ ๗๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ (ศตส.กทม. , ศตส.จ. , ศตส.น. ๑-๙ , ศตส.อ./กิ่ง อ. , ศตส.ทภ. ๑-๔ , ศตส.กภ.๑-๓ กร. และ ศตส.กปช.จต.) เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและเอาชนะปัญหายาเสพติด
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติให้ได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และถาวร นั้น
        ด้วยในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ระดมกวาดล้าง สืบสวนปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น เป็นผลให้สามารถจับกุม ผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ส่งกำลังทหารเข้าโจมตีประเทศอิรัก  ซึ่งคาดว่าผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะอาศัยช่องโอกาสอันสืบเนื่องจากสถานการณ์นี้ ลักลอบผลิต ลำเลียงและค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องกำหนด แนวทางการปฏิบัติในช่วงสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิรัก โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการข่าวยาเสพติด การติดตามประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การประสานการปฏิบัติด้านการข่าว การดำเนินการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตลอดจนการสั่งการเร่งรัดและกำกับดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
          ๑. ให้ ศตส.ทภ.๑-๔ ศตส.กภ.๑-๓ กร. ศตส.กปช.จต. ศตส.กทม. ศตส.น.๑-๙ ศตส.จ. ศตส.อ./กิ่ง อ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำรงความเข้มข้นในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเข้ากับงานด้าน อาชญากรรมและด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่
              
๑.๑ เร่งรัดดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวพื้นที่ชายแดนตามคำสั่งศตส. และแผนปฏิบัติการที่กำหนด เน้นการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบตามด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรน ช่องทาง และจุดตรวจทุกแห่ง พร้อมทั้งการลาดตระเวน ปิดล้อม ตรวจค้น กดดันบริเวณพื้นที่ชายแดน และการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นตามเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่
               ๑.๒ เพิ่มความเข้มและความถี่ในการปฏิบัติงานของสายตรวจในทุกพื้นที่ หมั่นตรวจตราแหล่งท่องเที่ยว สถานบริการ แหล่งมั่วสุ่ม พื้นที่ล่อแหลมต่อการปฏิบัติการของเครือข่ายหรือขบวนการยาเสพติด และจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางที่ล่อแหลมต่อการ ลักลอบลำเลียงและค้ายาเสพติด
               ๑.๓ เร่งรัดปราบปรามผู้ผลิต ผู้ลำเลียงยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด รายสำคัญ เครือข่ายหรือขบวนการยาเสพติด ตลอดจนผู้มีอิทธิพล พัวพันเกี่ยวข้อง สนับสนุนหรือ ให้การช่วยเหลือเครือข่ายหรือขบวนการยาเสพติด ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว
         ๒. ให้สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานด้านการข่าวยาเสพติด ปรับบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มความเข้มและขยายขอบข่ายในการสืบสวนหาข่าวในทุกพื้นที่
              ๒.๑ จัดชุดปฏิบัติการข่าวเพื่อปฏิบัติภารกิจในการสืบสวนหาข่าวยาเสพติด ตลอดจนข่าวอาชญากรรมและข่าวความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
              ๒.๒ ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างใกล้ชิด
              ๒.๓ ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
              ๒.๔ ให้มีการประสานงานและประสานการปฏิบัติในเชิงบูรณาการ เพื่อ แลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลการข่าวและปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
   


             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                     สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

                                     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
                                          (ชวลิต ยงใจยุทธ)
                                         รองนายกรัฐมนตรี/
                      ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ