คำสั่ง ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาตีที่
๐๑/๒๕๔๖
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

คำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๑/๒๕๔๖
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
               ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) เป็นศูนย์กลางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.กทม., ศตส.จ., ศตส.น. ๑ – ๙, ศตส.อ./กิ่ง อ. และ ศตส.ทภ. ๑ - ๔) เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นั้น
             อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ จึงมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ศตส. มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการ สั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการปฏิบัติงานของ ศตส., ศตส.กทม., ศตส.จ., ศตส.น. ๑ – ๙, ศตส.อ./กิ่ง อ. และ ศตส.ทภ. ๑ – ๔ และองค์กรปฏิบัติการในทุกระดับ ดังนี้
             ๑. รองนายกรัฐมนตรี (ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข) รับผิดชอบงานอำนวยการ
และประสานงานทั่วไป งานบำบัดรักษา พื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด และงานประสานการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเชิงบูรณาการ
             ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ – ๔ งานการข่าว และงานดำเนินการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติด
             ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด งานขจัดแหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข แหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด งานรณรงค์แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน งานเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดและอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
             ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบงานปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า
ผู้ลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด งานปราบปรามผู้มีอิทธิพล ผู้สมคบ ผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อทำลายเครือข่ายหรือขบวนการยาเสพติด และงานปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
             ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน
             ๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา งานการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน งานวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             ๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และงานการต่างประเทศทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                     สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

                                     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
                                                (ชวลิต ยงใจยุทธ)
                                      รองนายกรัฐมนตรี/
                      ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ