โครงการชุมชนพอเพียง
     
     

** แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

 
 
** สรุปรายงานผลการประเมิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2554 (รอบ 12 เดือน)
 
** แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จังหวัดตรัง (รอบ 6 เดือน)
 
** แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จังหวัดตรัง (รอบ 12 เดือน)