ผนวก ข
                   ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ๆ โดยให้เป็นไปตามหน่วยงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการ
ตามผนวก ก
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  - การอนุมัติ  - ทุกวิธี ทุกขั้นตอน ยกเว้นวิธีพิเศษ ทุกส่วนราชการ  
  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    สั่งซื้อสั่งจ้าง    แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท    
  พ.ศ.2538 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539      (สิบล้านบาท)    
  ข้อ 9,65,66,132,135,136      
       
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  - การอนุญาต  - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ    
     เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2530    การอนุมัติ :    ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ การเช่าบ้าน    
     ข้อ 6, ข้อ 7(2) และข้อ 8(3)     การรับรองสิทธิ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน    
      ของหัวหน้าส่วนราชการ    
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ    
     การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      ข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อม    
     ทุกฉบับ ข้อ 156      สภาพ หรือสูญไป    
   - พ.ร.บ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ    - การอนุญาตให้ข้าราชการซึ่งลาป่วย    
     บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน      ในปีหนึ่ง เกิน 60 วัน ได้รับเงินเดือน    
     พ.ศ. 2522 มาตรา 26      ระหว่างลาป่วยต่อไปแต่ไม่เกิน 60 วัน    
       
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา    - การอนุญาตให้ข้าราชการระดับ    
     ของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ข้อ 8      หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและ    
       ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง    
       อำเภอลาได้ ตามระเบียบ รวมทั้ง    
       การอนุญาตให้ออกนอกเขตจังหวัด    
       
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ การอนุญาต  - การอนุญาตการเดินทางไปราชการ    
     อนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการ การอนุมัติ    ของข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน    
     ประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ข้อ 11(5)      ราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ    
       และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ    
       กิ่งอำเภอ    
       
       
       
           
12
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา การอนุญาต  - การอนุญาตให้ข้าราชการไปต่าง    
     ของข้าราชการ พ.ศ. 2535 การอนุมัติ    ประเทศระหว่างวันลาหยุดราชการ    
       และหรือวันหยุดราชการ    
       
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา การอนุญาต  - การอนุญาต การลาอุปสมบท หรือ    
     ของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 5 การอนุมัติ    การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของ    
     การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบ      ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน    
     พิธีฮัจย์ ในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจจาก      ทุกสังกัด    
     ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงแล้ว      
       
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การอนุมัติ  - การอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางออก    
     รถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535      นอกเขตจังหวัดพื้นที่สำนักงาน หรือ    
       การใช้ข้ามคืน สำหรับการขออนุญาต    
       ของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด    
       
   - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงคลัง พ.ศ. 2520  การอนุมัติ  - การอนุมัติการจ่ายเงินยืมให้หัวหน้า    
     ข้อ 60 (2)      ส่วนราชการภายในวงเงิน 50,000    
       บาท    
       
   - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การอนุญาต  - การรับรองการมีสิทธิรับเงินและ    
     การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2524 ข้อ 5(3) การรับรอง      การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน    
     และข้อ 10(3)        สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา    
         พยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ    
       
   - พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  - งานบริหารงาน  - งานบริหารงานบุคคลในทุกกรณี    
   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.    บุคคล     ที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการ    
     2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38(4)       จังหวัดและได้รับมอบอำนาจจาก    
     (5) (6) และ (7)       ส่วนกลางฯ เว้นของหัวหน้าส่วน    
   - มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน       ราชการ นายอำเภอ และ    
     2544)        ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง    
   - มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 19 มีนาคม        อำเภอ    
     2545)      
       
           
13
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - หนังสือที่ มท 0205/ว 604 ลงวันที่ 30  - งานจัดทำบัตร  - การรับรองภาพถ่ายในเหรียญ    
     เมษายน 2522 ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติ  - งานการออกบัตร    ราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์    
     การทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน ข้อ 2.1  - การออกใบอนุญาต    เสรีชนของข้าราชการ หรือพนักงาน    
     และแนวทางปฏิบัติการทำเหรียญราชการ  - การออกหนังสือ    ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป    
     ชายแดน ข้อ 2.1    สำคัญหรือใบสำคัญ    
   - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    - การลงนามในบัตรประจำตัว    
     พ.ศ. 2542      ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และ    
   - กฎกระทรวง พ.ศ. 2542 ออกตามความ      ลูกจ้างฯ เว้นของหัวหน้าส่วนราชการ    
     พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      ประจำจังหวัด นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ    
     พ.ศ. 2542      ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัตร      
     ประจำตัวลูกจ้างประจำ ในส่วนราชการ      
     สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525 และ      
     ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 และหนังสือมอบ      
     อำนาจจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ      
       
       
       
       
       
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ    - ควบคุมและลงนามการออกบัตร ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง  
     ออกบัตรประจำตัวสมาชิก อส.พ.ศ.2512      ประจำตัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน    
   - ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การอนุมัติจำหน่าย  - อนุมัติให้จำหน่ายเครื่องกระสุนปืน    
     และการจำหน่ายอาวุธปืนที่ใช้สำหรับ เครื่องกระสุนปืน    และรายงานการใช้กระสุนปืนลูกซอง    
     หมู่บ้าน อพป. พ.ศ. 2524 ข้อ 23      ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ    
       
   - หนังสือสั่งการ บก.อส.ลับ ด่วนมากที่ การอนุมัติ  - อนุมัติแผนยุทธการ อส.สัมพันธ์    
     มท 0416/ว 50 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2531      
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 17  พ.ศ. 2503 ออก การออกใบอนุญาต  - การออกใบอนุญาตให้สัตว์ต่อสู้กัน    
     ตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478      
     ข้อ 48      
   - พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ การออกหนังสือสำคัญ  - การออกหนังสือสำคัญแก่กรรมการ    
     ป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 มาตรา 11      ผู้ทรงคุณวุฒิ    
       
           
14
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 2630/2534 ลงวันที่ งานสถานบริการ  - เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา    
     16 พฤศจิกายน 2534       กลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาต    
        ตั้งสถานบริการ    
       
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  - งานการเงิน, บัญชี  - การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - ทรัพย์สิน   คำชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้    
     พ.ศ. 2541 ข้อ 31     เบิกตัดปี กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
      กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ    
      เทศบาล    
   - พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ข้อบังคับเงิน    - ลงนามสั่งโอนขายบิล สำนักงานคลังจังหวัดตรัง  
     ขายบิล พ.ศ. 2495      
   - ระเบียบการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน    - สั่งโอนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ    
     บำเหน็จบำนาญ      
   - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การออกบัตร  - การออกบัตรประจำตัวสมาชิกสภา สำนักงานกลุ่มส่งเสริมการปกครอง  
     พ.ศ. 2542 มาตรา 6(14)      ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง  
       บริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วย    
       เทศบาล เว้นของ นายก อบจ. และ    
       ประธานสภา อบจ. นายกเทศมนตรี    
       และประธานสภาเทศบาล    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย การอนุมัติเดินทาง  - การอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก    
     ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ไปราชการของ    สภาท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น    
     ท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2511 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
       เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล    
       ตำบล เดินทางไปราชการนอกเขต    
       จังหวัด    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การออกหนังสือสำคัญ  - การออกหนังสือสำคัญในการเป็น    
     เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
     ตำบล (อบต.) พ.ศ. 2538 ข้อ 46      (อบต.)    
   - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา  - การจัดทำบัตร  - การออกใบสำคัญ นักบวชศาสนาอื่น ที่ทำการสัสดีจังหวัดตรัง  
     14(2) (การออกใบสำคัญนักบวช ศาสนาอื่น)  - การออกบัตร    และใบสำคัญยกเว้นครู    
     (5) การออกใบสำคัญยกเงิน ครู)  - การออกใบอนุญาต    
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2498 ลงวันที่  - การออกหนังสือ    
     29 เมษายน 2498 ข้อ 1-2    สำคัญหรือใบสำคัญ    
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2517 การออกประกาศ    
     ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ข้อ 2        
15
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    - มอบอำนาจในการปกครอง    
     เรียนรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ที่      ข้าราชการและลูกจ้างในสายงาน    
     กห 0201/2210 ลงวันที่  16 ธันวาคม 2534      สัสดีที่ปฏิบัติราชการร่วมกับทาง    
       ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย    
   - บันทึกตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ    - ออกหนังสือสำคัญหรือใบสำคัญ    
     กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอัน      ให้แก่ทหารกองหนุนหรือทหาร    
     อันเกี่ยวกับการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497      กองเกินร่วมกับสัสดีจังหวัด    
     ข้อ 23 (1),(2),(5) 35 และ 36      
   - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ม.14(2)    - ออกใบสำคัญนักบวชศาสนาอื่นและ    
     (การออกใบสำคัญนักบวชศาสนาอื่น) (5)      ใบสำคัญยกเว้นครู    
     (การออกใบสำคัญยกเว้นครู)      
   - กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (2498) ลงวันที่ 29      
     เมษายน 2498 ข้อ 1-2      
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (2517) ลงวันที่  17      
     พฤษภาคม ข้อ 2      
   - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ยกเว้น ทหารกองหนุน  - การยกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับทหาร    
     มาตรา 27 (2) ทหารกองเกิน    กองเกินเข้ากองประจำการ และ    
       การเรียกตรวจเลือกฯ ประจำปี    
   - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497    - การเป็นกรรมการชั้นสูง    
    มาตรา 28 ตรี      
   - บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม    - การส่งยอดจำนวนทหารกองเกินที่    
     กับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอัน      จะเรียกประจำปีต่อผู้บัญชาการ    
     เกี่ยวกับการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497      มณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการ    
     ข้อ 6      จังหวัดทหารบก    
   - บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม ทหารกองหนุน  - การแจ้งจำนวนคนที่เฉลี่ย ส่งเข้ากอง    
     กับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอัน ทหารกองเกิน    ประจำการต่อฝ่ายที่ขอเรียก    
     เกี่ยวกับการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497      
     ข้อ 7,8      
   - บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม    - การนำตัวคนที่ส่งเข้าประจำการ และ    
     กับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอัน      การนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ    
     เกี่ยวกับการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497      
     ข้อ 9      
   - พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา    - การดำเนินการเกี่ยวกับการเรียก    
     36 และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย      พลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร    
     การเตรียมพล พ.ศ. 2515      หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม    
         และในการระดมพล    
16
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - มาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี แห่ง การลงนามในหนังสือ  - การลงนามในหนังสืออนุญาต สำนักงานป่าไม้จังหวัดตรัง  
     พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไข อนุญาต    สทก.1ก, สทก.1ข, สทก.2ก.    
     เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ      
     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ออกระเบียบกรม      
     ป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ      
     อนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายใน      
     เขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530      
   - หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0739.3/ว 40791      
     ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2544      
   - ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย การ    - การออกประกาศจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง  
     ส่งเสริมและการสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์      ราษฎรประจำหมู่บ้าน และประกาศ    
     ราษฎร/ประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2544 ข้อ 15      แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์    
     วรรค 2      ราษฎรประจำหมู่บ้าน      
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงิน    - แต่งตั้งและออกหนังสือสำคัญแก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  
     อุดหนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2535      ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน    
     ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 3      
     พ.ศ. 2538      
   - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  - การอนุญาตให้โอน  - การอนุญาตให้โอนอาชญาบัตรฯ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง  
     กษ 0503/ว 14098 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2527    อาชญาบัตรฯ    
   - ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140,141  - การอนุญาตการจัด  - การพิจารณาวงเงินกู้ การอนุญาต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง  
     ตั้งกลุ่มเกษตรกร    การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง    
       ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทะเบียน    
       กลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด    
       
   - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  - ประกาศเขต  - การประกาศเขตเกิดโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
     มาตรา 14,15,20   โรคระบาดสัตว์    และเขตสงสัยว่าจะเกิดโรคระบาด    
       สัตว์ อนุญาตให้ทำลายสัตว์ป่าด้วย    
       โรคระบาด อนุญาตวิธีการทำลาย    
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2499 ออกตาม    - แต่งตั้งกรรมการประเมินราคาสัตว์    
     พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499      
       
       
       
       
           
17
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - ระเบียบทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือ  - ให้ความเห็นชอบ  - ให้ความเห็นชอบทำลายสัตว์ ที่เป็น    
     ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดของกรม    การทำลายสัตว์    โรคระบาดสัตว์ หรือสัตว์ที่เป็นพาหะ    
     ปศุสัตว์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2501      โรคระบาดโดยวิธีทำลายด้วยปืน    
       ธรรมดา    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  - งานดูดทราย  - เป็นประธานคณะอนุกรรมการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง  
     อนุญาต      พิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด    
   - ระเบียบกรมแรงงานว่าด้วยการจ่ายค่า  - กองทุนเงินทดแทน  - การพิจารณาอนุมัติการจ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  
     ทดแทนล่วงหน้า พ.ศ. 2537    กองทุนประกัน    ค่าทดแทนล่วงหน้า ให้แก่ลูกจ้างหรือ    
     สังคม    ผู้มีสิทธิ    
   - ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย    - การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุน    
     การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา      ทดแทนจังหวัดตรัง บัญชีที่ 2 กรณีที่    
     เงินกองทุน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย      มีเช็คจำนวนเกิน 500,000 บาท    
     ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย      (ห้าแสนบาทถ้วน)    
     การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา      
     กองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541      
   - ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการ    - การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกองทุน    
     รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ      เพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคม    
     การนำเงินกองทุนไปไว้จ่าย เพื่อการบริหาร      จังหวัดตรัง บัญชีที่ 2 กรณีที่เช็ค    
     งานของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2535      มีจำนวนเกินกว่า 50,000 บาท    
     (หมวด 5 การสั่งจ่ายเงินข้อ 19)      (ห้าหมื่นบาท)    
       
   - งานจัดหางานและ    
     คุ้มครองแรงงาน    
   - พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521  - การดำเนินคดีอาญา  - การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  
   - คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      
     ที่ 149/2540 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2540      
   - พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน      
     พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.      
     จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)      
     พ.ศ. 2537      
   - คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 534/2539      
   - พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  - งานสวัสดิการและ  - ให้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนิน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง  
   - คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    คุ้มครองแรงงาน    คดีผู้กระทำผิดที่อยู่ในเขตพื้นที่ แรงงานจังหวัดตรัง  
     ที่ 997/2540 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540      รับผิดชอบ    
           
18
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ    -  อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวง    
     คุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515      มหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน    
   - คำสั่งกรมสวัสดิการ ที่ 998/2540 ลงวันที่      
     30 กันยายน 2540      
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน  - งานกองทุนพัฒนา  - การดำเนินงานกองทุนพัฒนาชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  
     พัฒนาชนบท พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ.      
     2536 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2538      
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  - งานจัดทำแผน  - การจัดทำ ควบคุม อำนวยการ สำนักงานจังหวัดตรัง  
     บริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ    พัฒนาจังหวัด    ตรวจสอบ และติดตามผลการ    
     ไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น พ.ศ. 2539      ปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและ    
       ติดตามผลงานตามนโยบายทุกระดับ    
   - ป.วิ อาญา มาตรา 145  - การให้ความเห็น  - การให้ความเห็นชอบหรือความเห็น สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  
     ชอบคำสั่งคดี    ขัดแย้งคำสั่งคดีของอัยการ กรณี    
       การสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา    
   - ระเบียบกรมตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ กรรมการขาย  - การดำเนินการเกี่ยวกับการตั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  
     15 ข้อที่ 1 ทอดตลาด    กรรมการขายทอดตลาดของกลางใน    
       คดีอาญา และของกลางอย่างอื่น    
   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล  - มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา  
     พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) และที่แก้ไขเพิ่มเติม  - การพิจารณา    เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา และนันทนาการจังหวัด  
     (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545    อนุญาต    
       
   - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535    - การอนุญาตการลาเฉพาะผู้ปฏิบัติ    
     มาตรา 43 มาตรา 52 และมาตรา 103      หน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว    
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ      กีฬา และนันทนาการจังหวัดทุกจังหวัด    
     อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการ      หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่    
     ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 11      ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา    
   - ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ      และนันทนาการจังหวัด ดังนี้    
     พ.ศ. 2535 ข้อ 3      (1) การปกครองบังคับบัญชาในฐานะ    
       หัวหน้าส่วนราชการของสำนักงาน    
       ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
       ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.    
       ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ    
       ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ    
       พลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยอำนาจ    
       การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน    
         หรือลดขั้นเงินเดือน    
19
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   -  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า การค้าประเวณี  -  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้กระทำ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
      ประเวณี พ.ศ.2539       ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ จังหวัดตรัง  
        ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539    
   -  พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม การรับเด็กเป็น  - พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ    
       พ.ศ.2522 มาตรา 22 บุตรบูญธรรม     คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับเด็ก    
       ไปเป็นบุตรบุญธรรม ก่อนมอบเด็กให้    
       ผู้ขอไปทดลองเลี้ยงดูหรือขอทราบผล    
       การทดลองเลี้ยงดู    
   -  ประกาศคณะประวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27    - พิจารณามอบเด็กให้อยู่ในความ    
      พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ข้อ 10        อุปการะของบุคคลอื่นหรือสถาน    
         รับเลี้ยงเด็กเอกชน หรือสถานส่ง    
         เคราะห์เด็กทางราชการ    
   -  พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545    -  เป็นนายทะเบียบสมาคมฌาปนกิจ    
   -  ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ที่     สงเคราะห์ประจำท้องที่จังหวัดมีอำนาจ    
      ออกตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์       หน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจ    
      พ.ศ.2545       สงเคราะห์ พ.ศ.2545    
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ      
      เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.      
      2517 ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์      
      พ.ศ.2517      
   -  พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507 มาตรา 32 การอนุญาตจัดตั้ง  - เป็นนายทะเบียน ผู้รับผิดชอบในการ    
   -  กฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ.หอพัก หอพัก     พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแก่ผู้    
      พ.ศ.2507       ขอจัดตั้งหอพัก และดำเนินการอื่น    
        ตามกฎหมาย    
   -  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2515) ออกตาม การอนุณาตจัดตั้ง/  -  อำนาจในการจัดตั้ง,การต่ออายุใบ    
      ความในประกศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 294 ต่อใบอนุญาตสถาน     อนุญาต,แก้ไขเปลี่ยนแปลง,การ    
      ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 รับเลี้ยงเด็ก     ยกเลิกเพิ่มเติมหรือปฏิบัติการ    
        อย่างหนึ่งอย่างใด เกี่ยวกับสถานรับเลี้ยง    
        เด็กสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ให้เป็นไป    
        ตามกฎหมาย    
   -  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 381/2536    - เป็นประธานกรรมการการบริหารงาน    
      ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2536 เรื่องระเบียบ       และการจัดสรรเงินทุน ทปศ. 1 และ    
      เงินทุนประชาศึกษาสงเคราะห์ (ทปศ.1) แล       ทปศ.2 และอนุมัติ ให้ราษฎรกู้ยืม    
      ระเบียบเงินทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์       เพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ    
      (มปศ.2) ฉบับที่ 2        
20
ลำดับที่ กฎหมาย ประกาศ ประเด็นที่มอบอำนาจ อำนาจในการสั่งการ ส่วนราชการหรือ หมายเหตุ
  ระเบียบ ข้อบังคับ   การอนุญาต การอนุมัติ หรือ หน่วยงาน  
  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือ   การดำเนินการอื่นของ เจ้าของเรื่อง  
  หนังสือสั่งการ   (ผู้รับมอบอำนาจ)    
   -  ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการ สวัสดิการคนพิการ  - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ    
      จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ.2539       การดำเนินงานให้บริการ สวัสดิการคน    
        พิการในจังหวัด    
   - ตามกฎหมายและระเบียบแห่งพระราช การอนุญาตส่งแร่  - การขออนุญาตส่งแร่ออกนอก สำนักงานอุตสหากรรมจังหวัดตรัง  
     บัญญัติแร่ พ.ศ. 2510      ราชอาณาจักร    
   - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  - การเปรียบเทียบ  - การเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับตาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง  
     พ.ศ. 2534 มาตรา 38(9) และมาตรา 57    กำหนด    มาตรา 3 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร    
   - ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 ทวิ  - การดำเนินคดี    กรณีที่ผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับ    
   - คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 2575/2545 ลงวันที่    อาญา    ให้ใช้ประทับชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด    
     23 ธันวาคม 2545      ลงในช่องผู้สั่งเปรียบเทียบในแบบ    
       เปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2)    
       โดยมีเจ้าพนักงานสรรพากร (ข้าราชการ)    
       สองคนลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน    
     - ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทุกคน    
       มีอำนาจสั่งและลงนามในหนังสือ    
       ร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่า ไม่ควรใช้    
       อำนาจเปรียบเทียบหรือเมื่อเปรียบเทีย    
       แล้ว ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่เปรียบเทีย    
       หรือยอมแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับภายใ    
       ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ    
       กำหนดสั่งและลงนามในหนังสือ    
       ร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ต้องหา    
       ร้องขอให้เปรียบเทียบปรับแทนการ    
       ดำเนินคดี และได้ชำระค่าปรับตามที่    
       เปรียบเทียบปรับครบถ้วนแล้ว