แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 

                       คำนำ 

                        สารบัญ 

                        บทที่ 1  สถานการณ์การเฝ้าระวัง และผลการดำเนินงาน 

                        บทที่ 2  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย

                                    งบประมาณของแผน

                                    รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ

                        ภาคผนวก